Schaktningsarbete med risk för ras

Om du ska gräva vid en slänt för att skicka fram en rörläggare som i sin tur ska lägga fjärrvärmeledningar eller liknande så är arbetet alltid förenat med en del risker. En slänts hållfasthet beror på en mängd olika faktorer som jordens hållfasthet, släntens lutning, höjd och mycket annat.

Regn förändrar markförhållanden

Jorden kan ha en viss typ av hållfasthet så länge som marken är torr men när det kommer kraftigt regn så kan jorden luckras upp och hållfastheten minska. Marken blir då lösare än tidigare och om då en rörläggare kommer dit och gör åverkan med ledningar och tunga maskiner så ökar risken kraftigt för ras.

Skarp lutning och höga höjder

Schaktarbete påverkas också av vibrationer av olika slag. Det kan röra sig om närliggande järnvägar, motorvägar eller en period med frekvent passerande arbetsmaskiner som bidrar med starka vibrationer. En slänt som har en väldigt hög höjd och samtidigt skarp lutning kan då bli lösare och risken för ras kan därmed öka.

Om det finns risk för ras

Om riskerna för ras är stora och markarbetet sker i närheten av passerande fordon så ska det sättas upp skyddsbarriärer som förhindrar att massor rasar ner mot trafiken. En tumregel när markarbetet innebär att massor tippas är att stoppanordningen ska motsvara den halva hjuldiametern på det tippande fordonet. Ska andra anläggningsarbetare som exempelvis rörläggare gå in mellan massorna och dra rör så måste ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas. Det är av yttersta vikt att arbetet sköts av en kompetent arbetsledare som har en god förståelse för både risker och stödkonstruktioner.

 

Andra arbetsmiljörisker vid schaktning

När schaktningsarbete genomförs så finns andra risker än rasande massor och en av dem är farliga ämnen i marken som kan sprida sig efter att entreprenadmaskinerna har grävt. Maskiner på platsen ska utrustas med filter i hytten och en klimatanläggning för att minimera risken för kontamination. Anläggningsarbetare och elektriker utanför maskinerna som finns på platsen, plattsättare och rörläggare med flera, ska ha tillgänglig säkerhetsutrustning som kan användas vid påtaglig risk för farliga ämnen.

Vaccinationer

De som arbetar med VA-ledningar, som rörläggare, kan i vissa fall behöva vaccineras mot smittsamma sjukdomar. Skulle det föreligga risk för smittspridning från eventuella vattenläckor så är vaccination en möjlig säkerhetsåtgärd. Det är alltid arbetsgivarens och ansvarig entreprenörs ansvar att säkerställa att rörläggare, maskinförare och andra medarbetare på plats har den skyddsutrustning som krävs för varje situation.

Föreskrifter

För den som vill veta mer om hur man bör göra och vid vilka tillfällen som olika typer av säkerhetsåtgärder bör vidtas när det finns risk för ras så finns mer att läsa i AFS 1981:15. Där finns regler för arbetsgivare och hur de ska arbeta förebyggande mot skador genom ras. Ras är egentligen ett mycket vidare begrepp än bara schaktmassor och i dessa föreskrifter så menas ras av sten, massor från schaktning, ras av gods och vältning av föremål.

De tre största rasriskerna

För en rörläggare som är på plats vid ett schaktningsarbete är de två största riskerna för ras:

  • Regn
  • Vibrationer
  • Skarp lutning i kombination med höga höjder